PRIVACYVERKLARING

 

Wie is Paardensportvereniging Oude Veer?(hierna PSVOV)

Een vereniging gevestigd aan de binnenhaven 5-7 te Anna Paulowna met als doel het bedrijven van de paardensport in de breedste zin van het woord.

 

Bescherming van uw persoonsgegevens

Wettelijk kader

Leden, instructeurs en relaties hebben er recht op dat PSVOV zorgvuldig met hun gegevens omgaat. PSVOV heeft een privacybeleid ontwikkeld dat is afgestemd op de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het privacybeleid van PSVOV wordt geëffectueerd in overeenkomsten, gedragsregels en (beveiligings-)maatregelen.

 

Beginselen verwerking

PSVOV volgt de beginselen voor verwerking van persoonsgegevens, zoals deze in de wet zijn gesteld. Dit zijn:

Rechtmatig, behoorlijk en transparant: De verwerking van uw persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats in overeenstemming met de wettelijke eisen. PSVOV gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en zal u daarover adequaat informeren op het moment dat uw persoonsgegevens worden opgevraagd.

Uitsluitend voor gerechtvaardigde doeleinden: Persoonsgegevens worden door PSVOV uitsluitend verwerkt als dat volgens de wet is toegestaan (grondslag). Naast een wettelijke eis tot verwerking of de noodzaak in verband met het nakomen van een overeenkomst met u, geldt ook uw toestemming als wettelijke grondslag.

Niet meer of langer dan noodzakelijk: PSVOV verwerkt niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking of nakoming van de overeenkomst die met u is gesloten. Als gegevens niet meer nodig zijn worden ze gecontroleerd verwijderd.

Juist, actueel en vertrouwelijk: PSVOV zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en controleert periodiek of de persoonsgegevens nog juist en betrouwbaar zijn. Bestuursleden van PSVOV zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht als zij persoonsgegevens verwerken.

Passende technische en organisatorische beveiliging: PSVOV heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, verlies, beschadiging of vernietiging en eist dat ook van overkoepelende organisaties zoals de KNHS.

 

Welke persoonsgegevens gebruikt PSVOV

PSVOV gebruikt uitsluitend die persoonsgegevens die voor een goede dienstverlening noodzakelijk zijn. Voor relatiebeheer en communicatie worden contactgegevens verwerkt, zoals naam, voornaam, voorletters, geslacht, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummers en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens.

Als daarnaast andere persoonsgegevens worden verwerkt, is dit noodzakelijk voor het nakomen van een overeenkomst of wettelijke verplichting. U wordt hierover geïnformeerd op het moment dat PSVOV deze gegevens bij u opvraagt.

 

Sluit u een overeenkomst met PSVOV, dan wordt u inzage gegeven in de persoonsgegevens die daarvoor noodzakelijkerwijs verwerkt moeten worden.

 

Waarom gebruikt PSVOV persoonsgegevens

Zoals elke organisatie heeft PSVOV persoonsgegevens nodig voor haar dienstverlening. De wet stelt voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens. Rechtmatigheid is daarbij een belangrijk uitgangspunt. PSVOV gebruikt persoonsgegevens uitsluitend als een van de grondslagen van toepassing is, die in de wet worden genoemd.

De grondslag op basis waarvan PSVOV vrijwel alle persoonsgegevens verwerkt is de noodzaak van een (goede) uitvoering van een overeenkomst of als voorbereiding voor het afsluiten van een overeenkomst.

 

Dienstverlening door derden

PSVOV schakelt geen andere partijen in om haar dienstverlening correct en veilig te laten verlopen.

 

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden door PSVOV nooit zonder uw toestemming doorgegeven aan een derde voor verdere verwerking, behalve als daar een wettelijke verplichting aan ten grondslag ligt. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij controle door organisaties die een wettelijke opsporingsbevoegdheid hebben. 

 

Uw rechten

De privacywetgeving is erop gericht de betrokkene, de persoon van wie de gegevens worden verwerkt, veel controlemogelijkheden te geven. Hieronder worden deze rechten toegelicht.

 

Informatie

Betrokkenen hebben het recht om geïnformeerd te worden over bestaan en doel van de verwerking voordat zijn of haar persoonsgegevens worden verwerkt.

 

Inzage

Als u denkt dat PSVOV persoonsgegevens van u verwerkt, kunt u vragen om inzage. PSVOV geeft u dan uitsluitsel over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en alle andere informatie over de verwerking(en) waarvoor uw persoonsgegevens worden gebruikt.

 

Rectificatie of gegevenswissing

Als na inzage blijkt dat de persoonsgegevens die PSVOV van u verwerkt niet (volledig) correct zijn, kunt u vragen om rectificatie. Ook kunt u PSVOV vragen uw gegevens te wissen. PSVOV zal dit verzoek doorvoeren, behalve wanneer er dwingende belemmeringen zijn om dat te doen. PSVOV zal u informeren over het al dan niet doorvoeren van een correctie of gegevenswisseling.

 

Beperking en bezwaar

U heeft altijd het recht om, vanwege uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking en PSVOV te verzoeken de verwerking te beperken of te staken. Als er geen dwingende, bijvoorbeeld wettelijke belemmeringen zijn, zal PSVOV uw verzoek honoreren. PSVOV zal haar besluit aan u melden. Als u van uw rechten gebruik wilt maken, kunt u per e-mail een verzoek indienen. Zie punt 10 hieronder voor de contactgegevens. Houd u er rekening mee dat wij uw identiteit controleren voordat wij u de gevraagde gegevens verstrekken.      

                                                                                                                   

Beveiliging

PSVOV doet er alles aan om uw privacy te waarborgen. Wij houden ons aan de wet- en regelgeving, verwerken uitsluitend persoonsgegevens als dat strikt noodzakelijk is en als PSVOV ze niet meer nodig heeft, worden ze gecontroleerd verwijderd. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel van de verwerking en wettelijke bepalingen.

Alle bestuursleden van PSVOV hebben een geheimhoudingsplicht en mogen uitsluitend persoonsgegevens verwerken als zij deze voor hun taak nodig hebben. Onze computersystemen/netwerken zijn beveiligd op een niveau dat noodzakelijk is gezien de aard en het volume van de te verwerken persoonsgegevens.

Inbreuk op de beveiliging

Ondanks alle technische- en organisatorische beveiligingsmaatregelen kan een inbreuk (datalek) nooit volledig worden uitgesloten. Incidenten die mogelijk een datalek zijn kunnen worden gemeld bij het bestuur van PSVOV. Het bestuur neemt dan maatregelen die nodig zijn om verdere schade voor betrokkenen en PSVOV te voorkomen. Zoals de wet vereist, wordt een datalek dat ernstige gevolgen kan hebben, gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de perso(o)n(en) wiens persoonsgegevens in het datalek zijn betrokken.

Vragen – klachten

Als u meer wilt weten over uw rechten en de manier waarop PSVOV met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u per e-mail een informatieverzoek indienen bij het bestuur van PSVOV. Dat geldt ook als u klachten heeft. PSVOV zal zo snel mogelijk reageren op uw vraag of klacht, maar tenminste binnen vier weken.

 

Contactadres

Bestuur Paardensportvereniging Oude Veer

secr.oudeveer@gmail.com