Voor de website van PSV Oude Veer

 1. Werkingssfeer Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere wijze van gebruik van deze website, waaronder wordt verstaan het bezoeken ervan, het vanuit deze website navigeren naar andere websites, het kopiëren van (delen van) documenten, en het gebruik van informatie van deze website in welke vorm dan ook. Als u het daar niet mee eens bent, dient u deze website direct te verlaten. (Klikt u daartoe een of meerdere malen op de knop "Vorige" of "Back" van uw browser.) Door het enkele bezoek van deze website verklaart u zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
 2. Toepasselijk recht Op deze website, en alle juridische betrekkingen die uit het gebruik van deze website mochten voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen waartoe het gebruik van deze website aanleiding mocht geven zullen bij uitsluiting worden berecht door de voor [uw woonplaats] bevoegde gewone rechter.
 3. Exoneratieclausule Tot het beloop dat zulks door de Wet is toegestaan, ben ik niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook en onder welke naam ook, die mocht voortvloeien uit het gebruik van deze website. Door uw gebruik vrijwaart u mij uitdrukkelijk van elke aansprakelijkheid.
 4. Inhoud website De informatie op deze website wordt verstrekt te goeder trouw en naar beste kennis en wetenschap. Er is zoveel mogelijk naar gestreefd feitelijke informatie juist te doen zijn, doch voor onjuistheden of onvolledigheden wordt niet ingestaan. U wordt dringend geadviseerd om, voordat u enige beslissing neemt (mede) op basis van informatie op deze website, de juistheid daarvan eerst te verifiëren bij een daartoe competente persoon of instantie. Indien u meent feitelijke onjuistheden aan te treffen, stel ik het op prijs dat van u te vernemen.
 5. Evident niet-serieuze inhoud Een groot deel van de inhoud van websites is van verstrooiende aard en is niet bedoeld om serieus te worden opgevat. Ook deze website kan zodanige inhoud bevatten.
 6. Links naar andere websites Indien op deze websites links zijn aangebracht naar andere websites, is dat slechts bij wege van service gedaan, zonder dat daaruit mag worden afgeleid dat ik op enigerlei wijze enige verantwoordelijkheid aanvaard voor de inhoud van die websites.
 7. Downloaden van bestanden Indien vanaf deze website, danwel vanaf websites waarnaartoe vanaf deze website links zijn aangebracht, bestanden van welke inhoud dan ook gedownload kunnen worden, geschied zulks downloaden geheel voor uw eigen risico, zonder dat enige aansprakelijkheid, voor schade aan uw systeem en daaraan gerelateerde schade, of voor welke schade ook, aanvaard wordt.
 8. Rechten van intellectuele eigendom Ik heb op deze website in beginsel uitsluitend oorspronkelijk materiaal opgenomen. Waar in deze website namen van ondernemingen, producten of diensten worden genoemd is zulks uitsluitend bij wege van aanduiding geschied; alle handelsnamen en vergelijkbare aanduidingen worden erkend. Incidenteel kan gebruik gemaakt zijn van teksten en afbeeldingen die van derden afkomstig zijn; dit is slechts gebeurd bij wege van citaat of voorbeeld, en onder erkenning van de rechten daarop van die derden. Indien u mocht menen dat nochtans inbreuk is gemaakt op uw intellectuele eigendom, dan verzoek ik u contact met mij op te nemen.   
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. 
Copyright
Alle (auteurs-)rechten op deze informatie te weten teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan Webmaster PSV Oude Veer. Informatie van PSV Oude Veer ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, gekopieerd, getransporteerd of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Webmaster PSV Oude Veer.
Weergave
De website van PSV Oude Veer wordt het best weergegeven in Microsoft browser. Door de toenemende verschillen in browsers en de tijd en kosten die nodig zijn om in meerdere browsers een bevredigend resultaat weer te geven is door de Webmaster van PSV Oude Veer besloten om de rest van internet browsers niet meer actief te ondersteunen. Mede ook door het volgens de Webmaster vastgestelde lage percentage van gebruikers die deze browsers gebruiken. Het niet actief ondersteunen richt zich vooral op de layout.